Επισκευή Οπλισμού σε Κολώνες Οικοδομής

Σε τετραόροφη οικοδομή με πυλωτή λόγω πλημμελούς επικάλυψης του οπλισμού σε δύο τοιχειοκολώνες, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατασκευή της, παρατηρήθηκε οξείδωση  του οπλισμού και αποκόλληση του μπετού επικάλυψης. Με χρήση κατάλληλων μέσων και υλικών έγινε απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων και τοπική επισκευή.

Φωτογραφίες Έργου