Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Θεμελίων

Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Θεμελίων Κτιρίου

Σε υπάρχον κτίριο στην Ελευσίνα που αποτελείται από υπόγειο – piloti – και Α όροφο, έγινε ενίσχυση υποστυλωμάτων και θεμελίων ώστε να μπορέσει η κατασκευή να δεχτεί με ασφάλεια μελλοντική κατασκευή ορόφων. Στο υπάρχον κτίριο πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την αποπεράτωσή του. Με αυτόν τον τρόπο, οποτεδήποτε γίνει η προσθήκη ορόφων δε θα οχληθούν οι ιδιοκτήτες του Α ορόφου.

Φωτογραφίες Έργου

Επισκευή Οπλισμού σε Κολώνες Οικοδομής

Σε τετραόροφη οικοδομή με πυλωτή λόγω πλημμελούς επικάλυψης του οπλισμού σε δύο τοιχειοκολώνες, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατασκευή της, παρατηρήθηκε οξείδωση  του οπλισμού και αποκόλληση του μπετού επικάλυψης. Με χρήση κατάλληλων μέσων και υλικών έγινε απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων και τοπική επισκευή.

Φωτογραφίες Έργου